ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

เรื่องเด่น
– สถานการณ์และแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อ Babesia spp. ในไทย
– ไบโอฟิล์ม มิตร หรือศัตรู
– การหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารฮอร์โมนเพศเอสไตรออลและเปอร์แมงกาเนต
– โรคตาในกระต่าย
– กลุ่มอาการความผิดปกติของการรับรู้และความคิดในสุนัขสูงวัย