ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

เรื่องเด่น
– ภาวะสุขภาพจิตของสัตวแพทย์และบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพมหานคร
– น้ำลายเอ๋ยบอกข้าเถิด ร่างกายนี้เป็นเช่นไร
– ภาวะโลกร้อนกับการระบาดของโรคปรสิต
– การศึกษาประสิทธิภาพแท่งเหล็กศูนย์แบบปลดปล่อยช้าสำหรับการบำบัดสารกำจัดวัชพิชอะลาคลอร์
– การควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของน้ำมันหอมระเหย
– เทคนิคสร้างและย้อมไบโอฟิล์ม

ปีที 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

ปีที 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

เรื่องเด่น
– เต้านมเทียมในโค
– การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรค canine monocytic ehrlichiosis
– การศึกษาย้อนหลังพยาธิในเลือดของสุนัขในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2555 – 2559
– เห็บและเชื้อโรคจากเห็บในประเทศไทย
– เมลามีน
– นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่งานศิลปะ Bioart และ STEAM
– กรณีศึกษาการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร: การตรวจก๊าซไฮโดรเจน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

เรื่องเด่น
– การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำบาดาล
– ไวน์และสุขภาพ
– หมัดชนิด Ctenocephalides canis และ Ctenocephalides felis felis : ข้อมูลเบื้องต้น และการจำแนกชนิดโดยใช้ความแปรผันทางสัณฐานวิทยา
– โมเดลกล่องเวชระเบียนสัตว์ป่วยอเนกประสงค์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

เรื่องเด่น
– สถานการณ์และแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อ Babesia spp. ในไทย
– ไบโอฟิล์ม มิตร หรือศัตรู
– การหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารฮอร์โมนเพศเอสไตรออลและเปอร์แมงกาเนต
– โรคตาในกระต่าย
– กลุ่มอาการความผิดปกติของการรับรู้และความคิดในสุนัขสูงวัย

ปีที 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

ปีที 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

เรื่องเด่น
– ผลของอพิเจนินต่อความเสื่อมของระบบประสาท
– การปลูกถ่ายไขกระดูกในสุนัข
– วัสดุโมโนลิทเพื่อการเตรียมตัวอย่าง
– บลาสโตซีสตีส: โปรโตซัวจากสัตว์สู่คน
– วัคซีนต่อต้านเห็บ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในสัตว์
– นิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

เรื่องเด่น
– ชุดทดสอบวีทีเคยู ซัลบูแทม :
– ตรวจสอบการปนเปื้อนซัลบูทามอลในเนื้อสัตว์ อย่างรวดเร็ว
– การประยุกต์ใช้สาหร่ายสไปรูไลน่ากับการเลี้ยงสัตว์
– การจำแนกชนิดของ แคนดิดา อัลบิแคนส์
– ที่เพาะแยกจากสิ่งส่งตรวจทางการสัตวแพทย์ด้วยวิธีทั่วไป
– เรื่องของชา กาแฟ และโกโก้

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

เรื่องเด่น
– ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในทางสัตวแพทย์
– วิธีการกำจัดเชื้อราที่อาจเป็นต้นกำนิดของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนมาในน้ำด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นทางเคมี
– เทคโนโลยี Fourier Transform Infrared Spectroscopy: ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้
– นมแม่…แน่กว่าที่คิด
– ถุงน้ำรังไข่ในสุกร
– ไมโครพาติเคิล (microparticles) กับการเกิดโรค

ปีที 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

ปีที 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560
]

เรื่องเด่น
– ยาสมุนไพร…เรื่องใกล้ตัว
– การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร
– กุญแจสู่ความสำเร็จในการตรวจตาในสุนัขและแมว
– ความผิดพลาดในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกทางสัตวแพทย์
– กระบวนการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล และตัวบ่งชี้การงอกขยายของเซลล์ด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีค

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
]

เรื่องเด่น
– ทุกคนล้วนมีภูมิคุ้มกันต่อตนเอง
– ภาวะไวต่อการรับความรู้สึกบริเวณกระดูกคอในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรนียนสองตัว
– สภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับ เพื่อตรวจหาเชื้อเคไนน์โคโรนาไวรัส
– การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเพื่อเตรียมโปรไบโอติกส์สำหรับสัตว์น้ำ
– โรคอุบัติใหม่ที่นำโดยเห็บ
– ไข้สมองอักเสบเจอีในสัตว์ : โดยสังเขป
– รู้หรือไม่? ไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดที่คุณอาจปลูกไว้แล้วเป็นอันตรายต่อสุนัข

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

เรื่องเด่น
บทความวิชาการ (Academic article)
– การตรวจสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์
– รู้ทัน……..ปรสิตในเต่า
– แบคเทอริโอฟาจ: มิตรหรือศัตรู
บทความวิจัย (Research article)
– การศึกษาการใช้เปอร์ซัลเฟตที่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพโดยการควบคุม
– การปล่อยในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จุดกำเนิด (ISCO) เพอบำบัดสารเคมีตกค้าง