ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564

เรื่องเด่น
– สมุนไพรพื้นบ้านกับการส่งเสริมสุขภาพสัตว์
– เห็บและสถานการณ์ดื้อยาในเห็บ
– Feline Temotropic Mycoplasmosis โรคติดเชื้อในแมวที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง
– เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม
– เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปีในงานวิเคราะห์สมุนไพร