ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

เรื่องเด่น
– พีเอ็ม 2.5 อาจมีผลกระทบเกิดต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้ในอนาคต
– การประเมินประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อในการทำให้กรรไกรผ่าตัดปลอดเชื้อ
– สารสีสารพัดประโยชน์จากพืช ผัก และผลไม้
– ยุงพาหะของหนอนพยาธิ Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) และการควบคุมยุงพาหะ