ที่ปรึกษา

คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์)

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

บรรณาธิการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สมมาศ อิฐรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ.พินิดดา ชะอุ่มผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ทนพญ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ อินศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.บัณฑิต มังกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ภลิตา คุณดิลกพจน์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ กลยณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Professor Dr.Serge Morand
Institut des Sciences de l’Evolution de
Montpellier (ISEM), Université de Montpellier II
34095 Montpellier, France
Associate Professor Dr.Pirkko Mäenpää
Development services, Turku University,
FI-20014 Turku, Finland

ฝ่ายศิลป์และภาพ

นายนริศ ปานศรีแก้ว
นางศยามล มามี
นายอัศวิน ศรีพวง

ฝ่ายจัดการและเลขานุการ

นางสาวศิริพร ปราณี
นายสมชาย นิลเทศ