ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

เรื่องเด่น
– การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำบาดาล
– ไวน์และสุขภาพ
– หมัดชนิด Ctenocephalides canis และ Ctenocephalides felis felis : ข้อมูลเบื้องต้น และการจำแนกชนิดโดยใช้ความแปรผันทางสัณฐานวิทยา
– โมเดลกล่องเวชระเบียนสัตว์ป่วยอเนกประสงค์