ปีที 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

ปีที 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

เรื่องเด่น
– เต้านมเทียมในโค
– การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรค canine monocytic ehrlichiosis
– การศึกษาย้อนหลังพยาธิในเลือดของสุนัขในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2555 – 2559
– เห็บและเชื้อโรคจากเห็บในประเทศไทย
– เมลามีน
– นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่งานศิลปะ Bioart และ STEAM
– กรณีศึกษาการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร: การตรวจก๊าซไฮโดรเจน