ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

เรื่องเด่น
บทความวิชาการ (Academic article)
– การตรวจสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์
– รู้ทัน……..ปรสิตในเต่า
– แบคเทอริโอฟาจ: มิตรหรือศัตรู
บทความวิจัย (Research article)
– การศึกษาการใช้เปอร์ซัลเฟตที่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพโดยการควบคุม
– การปล่อยในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จุดกำเนิด (ISCO) เพอบำบัดสารเคมีตกค้าง