ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
]

เรื่องเด่น
– ทุกคนล้วนมีภูมิคุ้มกันต่อตนเอง
– ภาวะไวต่อการรับความรู้สึกบริเวณกระดูกคอในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรนียนสองตัว
– สภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับ เพื่อตรวจหาเชื้อเคไนน์โคโรนาไวรัส
– การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเพื่อเตรียมโปรไบโอติกส์สำหรับสัตว์น้ำ
– โรคอุบัติใหม่ที่นำโดยเห็บ
– ไข้สมองอักเสบเจอีในสัตว์ : โดยสังเขป
– รู้หรือไม่? ไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดที่คุณอาจปลูกไว้แล้วเป็นอันตรายต่อสุนัข