ปีที 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

ปีที 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560
]

เรื่องเด่น
– ยาสมุนไพร…เรื่องใกล้ตัว
– การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร
– กุญแจสู่ความสำเร็จในการตรวจตาในสุนัขและแมว
– ความผิดพลาดในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกทางสัตวแพทย์
– กระบวนการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล และตัวบ่งชี้การงอกขยายของเซลล์ด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีค