ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

เรื่องเด่น
– ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในทางสัตวแพทย์
– วิธีการกำจัดเชื้อราที่อาจเป็นต้นกำนิดของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนมาในน้ำด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นทางเคมี
– เทคโนโลยี Fourier Transform Infrared Spectroscopy: ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้
– นมแม่…แน่กว่าที่คิด
– ถุงน้ำรังไข่ในสุกร
– ไมโครพาติเคิล (microparticles) กับการเกิดโรค