ปีที 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

ปีที 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

เรื่องเด่น
– ผลของอพิเจนินต่อความเสื่อมของระบบประสาท
– การปลูกถ่ายไขกระดูกในสุนัข
– วัสดุโมโนลิทเพื่อการเตรียมตัวอย่าง
– บลาสโตซีสตีส: โปรโตซัวจากสัตว์สู่คน
– วัคซีนต่อต้านเห็บ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในสัตว์
– นิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์