ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

เรื่องเด่น
– ชุดทดสอบวีทีเคยู ซัลบูแทม :
– ตรวจสอบการปนเปื้อนซัลบูทามอลในเนื้อสัตว์ อย่างรวดเร็ว
– การประยุกต์ใช้สาหร่ายสไปรูไลน่ากับการเลี้ยงสัตว์
– การจำแนกชนิดของ แคนดิดา อัลบิแคนส์
– ที่เพาะแยกจากสิ่งส่งตรวจทางการสัตวแพทย์ด้วยวิธีทั่วไป
– เรื่องของชา กาแฟ และโกโก้